Ανακοινώνουμε τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψήφιων υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων ΔΠΕ Κέρκυρας.

Καλούμε τους/τις δεκτούς/ές υποψηφίους/ες, εντός δύο ημερών από την ανάρτηση των  αναπροσαρμοσμένων πινάκων, να υποβάλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής τους μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την αίτηση υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση ΠΕ Κέρκυρας.

Καλούμε τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, να εκφράσουν τη γνώμη τους για τον/την υποψήφιο/α που προκρίνουν για τη θέση και να διαβιβάσουν το σχετικό έγγραφο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΠΕ Κέρκυρας.

2023-10-12_3465 _ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ