ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατόπιν της αριθμ. 24/14-5-2024 πράξης της Διευθύντριας Π.Ε. Κέρκυρας ανακοινώνουμε την δίμηνη απόσπαση της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60, Σουρέλη Αγορίτσας, χωρίς αίτησή της, για υπηρεσιακές ανάγκες από το 1ο Νηπ. Λευκίμμης-Μελικίων στο 5ο Νηπ. Λευκίμμης-Βιταλάδων, από 15-5-2024.