Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ για το 2024, σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωσή τους, δηλαδή μέχρι και 12/6/2024.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Τρίτο Μέρος, Κεφάλαιο Β’ της με αριθμ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.

Δείτε την αίτηση εδώ