31.08.2022: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ