4.8.2022: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ